Image

บุคลากร

ผู้บริหาร

Image
พ.อ.ศรราม แสงวิลัย
ผู้อำนวยการกอง
Image
พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง
รองผู้อำนวยการกอง

อาจารย์

Image
พ.อ.ชำนาญ สำเภาพ่อค้า
อาจารย์
Image
พ.อ.ธัญญะ โพธิ์รัง
อาจารย์

Image
ร.อ.ชาญวิทย์ กตาภินิหาร
อาจารย์
Image
ร.ท.สำเริง ลำเจียก
อาจารย์

ห้องปฏิบัติการ

Image
จ.ส.อ.กนกพล เพียรพิทักษ์
นายสิบห้องปฏิบัติการ

ธุรการ

Image
พ.ต.สุรศักดิ์ รุ่งสุวรรณ
ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
Image
จ.ส.อ.หญิง พิมพ์ชญา อติโรจน์วุฒิกุล
เสมียน สกศ.รร.จปร.

Image
ส.ท.ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์
นายสิบห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ เสมียน
Image
ส.ท.วัชรพล มหาเรือนจันทร์
นายสิบห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ เสมียน

Image
นายเวชยันต์ มูลกระแสร์
พนักงานทั่วไป
Image
นายพิรุณรัตน์ บังศรี
พนักงานทั่วไป

Top