Image

บุคลากร

ผู้บริหาร

Image
พ.อ.ศรราม แสงวิลัย
ผู้อำนวยการกอง
Image
พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง
รองผู้อำนวยการกอง

อาจารย์

Image
พ.อ.ชำนาญ สำเภาพ่อค้า
อาจารย์
Image
พ.อ.ธัญญะ โพธิ์รัง
อาจารย์

Image
พ.อ.อภิรักษ์ แสงกระสินธ์
อาจารย์
Image
พ.ท.นวพงศ์ อันสุรีย์
อาจารย์

Image
พ.ท.เปนไท ปิ่นม่วง
อาจารย์
Image
พ.ท.ภูวเดช สูติปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Image
ร.อ.ชาญวิทย์ กตาภินิหาร
อาจารย์

Image
ร.ท.พชรพล พนาคุปต์
อาจารย์
Image
ร.ท.สำเริง ลำเจียก
อาจารย์

ห้องปฏิบัติการ

Image
จ.ส.อ.กนกพล เพียรพิทักษ์
นายสิบห้องปฏิบัติการ

ธุรการ

Image
พ.ต.สุรศักดิ์ รุ่งสุวรรณ
ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
Image
จ.ส.อ.ณชพัฒน์ รุ่งเรือง
นายสิบห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ เสมียน
Image
จ.ส.ต.ประติรพ กิ่งสุวรรณ
เสมียน

Image
ส.อ.วันชัย แพงพูงา
เสมียน
Image
ส.ต.ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์
นายสิบห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ เสมียน
Image
นายพิรุณรัตน์ บังศรี
พนักงานทั่วไป

Image
นายเวชยันต์ มูลกระแสร์
พนักงานทั่วไป

Top