Image

Welcome to Department of Physics

ประชาสัมพันธ์


Image

ปณิธานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่กองทัพบกต้องการ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

Learn more

Image

วัตถุประสงค์ของกองวิชาฟิสิกส์

เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสภากลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ

Learn more

Image

พันธกิจ

 • ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก ตรงตามคุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการ
 • สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร และการวิจัย
 • ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • เทิดทูนและดำรงไว้ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 • Learn more

  กิจกรรมการเรียนการสอน

  นโยบาย

  ภารกิจสร้างนักเรียนนายร้อยให้มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี เป็นผู้นำ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชาติในอนาคต

  นอกจากจะให้การศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่ความมีสติปัญญารอบรู้เช่นเดียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังจะต้องฝึกและอบรม นักเรียนนายร้อยเพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อ กองทัพบกและประเทศชาติในอนาคต

  ดังนั้น การศึกษา ใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะไม่เพ่งเล็งในด้านหลักสูตรหรือความรู้เฉพาะวิชาแต่เพียงอย่างเดียว คำว่า "ศึกษา" จึงหมายถึง "คุณสมบัติและคุณลักษณะทั้งหมด ไม่ ว่าทางด้านร่างกาย สมอง หรือจิตใจผู้ศึกษา ได้รับจากการเรียนรู้การฝึกสอนหรืออบรม"

  การเรียนรู้การฝึกสอนและอบรม มุ่งหมายให้นักเรียนนายร้อยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันเป็นสมุฏฐาน 4 ประการ คือ
  1. รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล
  2. อุปนิสัย มีอุดมคติในเกียรติความซื่อสัตย์วินัยและการเป็นผู้นำทหาร
  3. มีรากฐานความรู้ในวิชาการต่างๆ อย่างแน่นแฟ้น สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. รู้ถึงความสำคัญทางวิทยาการสาขาวิชาต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการทำสงคราม


  Image

  พลตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัส ธนวานนท์

  ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  Top